Zištnosť či nezištnosť, to je otázka…

Význam slovného spojenia „urobiť niečo nezištne“ sa častokrát – v podstate vždy – vykladá „urobiť niečo zadarmo“. Tento názor je mimoriadne rozšírený, a, ako všetko staré, pretože je tu už stáročia, je nesprávny.

Slovo „nezištný“ znamená „neziskový“, teda bez očakávania zisku, – avšak sa vzájomne pletie pojem „príjem“ („tržba“) s pojmom „zisk“.
Nielen z ekonomického hľadiska sú to úplne rozdielne pojmy. „Príjem“ alebo „tržba“ by mala byť čiastka, ktorá v sebe obsahuje iba to, čo pokrýva nevyhnutné náklady – materiálové náklady, náklady na mzdy, ostatné náklady, ako je údržba strojov a zariadení, nákup programov, spotreba energií, poplatky za telefóny, internet a pod.
„Zisk“ je to, čo sa k týmto nákladom pridáva navyše, teda čo nikto nijako nevytvoril, čo nikomu nepatrí. Žiaľ, aj on je súčasťou „príjmu“, „tržby“ a preto tento pojem nesprávne skresľuje.
Ale aj na Slovensku či v Čechách fungujú tzv. neziskové organizácie. Sú to napr. sociálne domovy pre bezvládnych, pre dôchodcov, útulky pre zvieratá. Tieto organizácie fungujú na základe dotácií či priamych platieb osôb, ktoré sú odkázané na pomoc. Nikoho neprekvapí, že v týchto organizáciách pracujú lekári, zdravotné sestry či ošetrovatelia za určitý plat. Teda je logické, že za vykonanú prácu dostanú odmenu. Príjmy (ceny za ponúkané služby či tovar) týchto organizácií sú však stanovené tak, aby nevytvárali zisk, teda aby iba pokrývali nevyhnutné náklady.

Reálny príklad zo života (akákoľvek podobnosť s konkrétnou osobou je náhodná):
Istý človek, finančne dobre zabezpečený, venoval zadarmo svoju niekoľkoročnú prácu istej firme. Tento človek sa však pri vhodných (či jemu sa hodiacich) príležitostiach nezabudol pochváliť, že to urobil úplne „nezištne“, lebo za to nezobral odmenu.
V skutočnosti bolo jeho konanie zištné! Chválenie sa, či chvastanie sa je v skutočnosti požadovanie úcty, uznania, pozornosti alebo vďačnosti – a takéto konanie je v rozpore s nezištnosťou! Podrobne sa o tom hovorí v Posolstve Grálu, napríklad v prednáške „Vďaka“.

Nezištnosť nie je otázkou peňazí, ale stav duše. Akonáhle človek za svoje konanie požaduje to, čo mu nenáleží, koná zištne!