Umelecko-duchovné združenie Fénix

Oznamujeme návštevníkom našich stránok, že bolo založené Umelecko-duchovné združenie Fénix, ktorého hlavným cieľom je podpora a budovanie mravných hodnôt v umení a v živote v zmysle diela „Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu“. Podrobnejšie informácie o cieľoch združenia, jeho činnosti, členstve, orgánoch a pod. sa môžete dozvedieť v Stanovách občianskeho združenia.

V zmysle stanovených cieľov združenia ponúkame autorom pomoc s vydávaním a šírením pravého umenia, teda umenia takého, ktoré vedie k Bohu, čo však neznamená, že sa musí nevyhnutne týkať rozpráv o Bohu, úvah o duchovných zákonoch, chrámovej hudby alebo obrazov s duchovnou tématikou. Skutočné umenie môže mať formu humorných poviedok dávajúcich úprimný smiech a radosť; rozprávok; básní, poém či románov v rôznych formách, ktoré podnecujú v čitateľovi hlboké otázky — čo, ako, prečo…, myšlienky a otázky o podstate bytia a pod. Nemožno zabudnúť ani na piesne, ktoré poukazujú na radosť zo života, na obrazy, ktoré ukazujú krásu atď.

Autorom literárnych diel ponúkame cez naše vydavateľstvo pomoc so všetkými krokmi, ktoré sú potrebné pre vydanie knihy — od jazykovej korektúry, cez sadzbu až po vydanie a distribúciu. Ponúkame Vám pomoc s:

  • jazykovou korektúrou textu,
  • typografickou úpravou textu a sadzbou,
  • ilustrovaním kníh,
  • grafickým návrhom a vytvorením obálky,
  • vybavením ISBN,
  • zistením cenovo dostupných možností tlače,
  • zabezpečením nízko- i vysokonákladovej tlače,
  • propagáciou a predajom kníh,

Všetkým autorom (literárnych diel, obrazov, filmov, hudby a pod.) ponúkame možnosť predávať svoje diela cez internetový obchod, v ktorom si môžu objednávať ponúkané produkty záujemcovia z celého sveta — pracovné rozhranie a informácie o produktoch sú dvojjazyčné (slovensky, anglicky, v niektorých prípadoch aj nemecky či rusky). Knihy (a, podľa charakteru, prípadne aj iné diela) distribuujeme zo Slovenskej republiky, z Českej republiky a v ruštine aj z Ruskej federácie.

Chcete sa podieľať na činnosti združenia?

Ciele a z toho vyplývajúce činnosti združenia sú široké a zahŕňajú množstvo rôznorodej práce. Ak sa chcete na tejto činnosti spolupodieľať, privítame akúkoľvek spoluprácu či finančnú pomoc, ktorá bude použitá v zmysle Stanov občianskeho združenia — prosíme, keby ste nám napísali, ako nám chcete pomôcť.

Členstvo v združení

Pokiaľ vás zaujali ciele a činnosti združenia do tej miery, že sa chcete stať jeho členmi, prosíme, keby ste nám zaslali vyplnenú žiadosť o vstup do združenia. Pre jej schválenie je nutné v žiadosti vyplniť, akou formou sa chcete podieľať na činnosti združenia — formálne členstvo bude z princípu zamietnuté, pretože by bolo v rozpore s cieľom združenia — podporovať a budovať. Pred vyplnením prihlášky je nutné, aby ste sa oboznámili so Stanovami občianskeho združenia, Organizačným poriadkom združenia a výškou členských poplatkov.

Zverejňovanie kontaktov na spolupracovníkov a členov

Upozorňujeme, že cieľom združenia nie je vybudovanie sekty či akejkoľvek skupiny ľudí, ktorá sa bude stretávať pri rokovaniach. Z tohto dôvodu, pokiaľ si to nevyžadujú záujmy združenia pri plnení svojich cieľov, nie sú zo strany orgánov združenia poskytované tretím stranám, spolupracovníkom a ani ostatným členom združenia údaje o ostatných spolupracovníkoch a členoch združenia.