Škola

V prednáške „Požehnanie manželstva“ sme písali o tom, že pozemská škola je úplne nesprávna. Je to okrem iného preto, že neviete, čo pojem „škola“ v skutočnosti znamená. Pod školou si predstavujete získavanie vedomostí, za ktoré vás niekto známkuje.

Keď sa pozriete na súčasné známkovanie v školách, musíte pochopiť, že to je nesprávne, pretože podporuje nesprávny princíp súťaženia, za ktorým je v skutočnosti ukrytý princíp pokušenia!

V skutočnosti vždy jestvovali len dve možnosti – buď ste niečo zvládli do takej miery, aká je dostačujúca, a preto môžete dostať vysvedčenie; alebo ste to nezvládli a musíte sa učiť ďalej.

Presne podľa tohto vám vždy boli dávané úlohy, ktoré však nikdy neboli odtrhnuté od života. Zoberme si ako príklad, keď Ismáni zdanlivo zbytočne stavali dom Jusuovi. Nebolo to zbytočné, lebo oni pochopili, a preto i túto úlohu zvládli, i keď až po dokončení stavby. Dom sa potom mohol použiť na iné účely. Ale aj keby sa nemohol, bolo by to iba školné, ktoré za dosiahnutie tohto poznania stálo.

Preto nikdy neľutujte žiadne hrubohmotné prostriedky vynaložené na to, že sa niečo vlastným prežitím naučíte. I keby to bola zdanlivá maličkosť alebo dokonca poznanie, že to všetko bolo zbytočné, ako to bolo v prípade Ismánov.

Na to je vlastne založená nová škola, aby ste spoznali, čo všetko už robíte dobre a čo všetko ešte stále robíte zle. Keď toto spoznáte, nebudete ľutovať vzdať sa niečoho hrubohmotného, pokiaľ by to malo byť na prekážku.

Pripomeňme si v tejto súvislosti známe napomenutie Syna Božieho, aby sa bohatý mládenec vzdal svojho majetku, ktorý ho pútal a zabraňoval mu v poznaní. Presne tak i vy máte mnohé veci, ktoré považujete takmer za posvätné a ktorých sa nechcete vzdať.

Dobre si však zvážte, či ich v skutočnosti neuctievate, teda nepovyšujete nad svojho Boha! Tu nejde len o vaše deti či vaše príbytky, ako by ste sa mylne mohli domnievať, ale i o vaše kríže a stánky. Sú vám posvätné, čo je do určitej miery správne, ale na druhej strane ich nesmiete zbožňovať.

Rozpomeňte sa na tú, ktorá smela na Hore čítať Slovo, hoci tak nakoniec neučinila. Keď jej hrozilo, že jej učenícky kríž násilím zoberú, dostalo sa jej poučenia: „Je to len kus kovu!“

Tieto veci uctievate preto tak silne, že váš zrak nie je duchovne otvorený. Keby ste videli čo i len najmenší diel živého duchovného diania pri nedeľnej pobožnosti, pochopili by ste, aké úbohé je správanie tých, ktorí uctievajú hrubohmotné symboly.

Otvorte svoje oči dokorán a hľadajte Kríž Pravdy. Kto raz zazrie Jeho skutočný lesk, ten bude dychtivo túžiť po tom, aby Ho videl vždy znovu a znovu, pokiaľ možno bez prestávky. Potom vás prestanú zaujímať hrubohmotné symboly, pretože na každej pobožnosti budete hľadať toho, ktorý Je. Tak tieto chvíle využijete správne a tým posvätíte celý váš život.

Nemyslite si však, že je to jednoduché. Zahrabali ste do prachu zeme dar od svojho Stvoriteľa, dar videnia. Namáhajte sa preto, aby ste tento poklad opäť našli, lebo inak nikdy nepochopíte ani len stý diel Posolstva Grálu!

Začína nová škola pre vás, duchov. Začnite duchovnými zmenami a zároveň začnite i s hrubohmotnými zmenami. Začnite tam, kde to viete alebo kde sa to najlepšie dá – v strave, obliekaní, správaní sa, bývaní či výchove detí. Pokračujte ďalej a ďalej, ale neustále majte na pamäti, že pokiaľ ste na Zemi, tak duchovné a hmotné musí kráčať ruka v ruke! –

Počujte volanie od toho, ktorý je Svätý Grál:

„Pán k vám zostupuje do duchovnej ríše, aby odtiaľ pomáhal tým, ktorí Ho milujú. Otvorte svoj duchovný zrak a zanedlho Ho budete smieť vidieť. Otvorte svoj duchovný sluch a zanedlho Ho budete smieť i počuť.

Hľadajte znamenia, ktoré sa nedajú napodobniť – Bielu Holubicu nad Ním a žiariaci Kríž v Ňom. Nemýľte sa však krížmi, ktoré ako symboly nosia Jeho služobníci a ktoré tiež krásne žiaria. A nemýľte sa symbolom Bielej Holubice, ktorí títo nosia na prsiach.

To sú tiež nenapodobiteľné symboly, ale sú iné ako tie, ktoré môžete vidieť u Vyslancov. Žiarivý Kríž Vyslancov je taký veľký ako Oni sami, ba dokonca ešte väčší a nikdy nie je nad Nimi, ale v nich. Niekedy sa môže zdať, akoby bol za Nimi, ale to je iba zdanie. Pritom Biela Holubica nad Ich hlavami vždy vyžaruje kužeľ Svetla a je v pohybe.

Musíte toto vedieť preto, lebo ešte i dnes sa nachádzajú na Zemi mnohí, ktorí by tieto symboly chceli vidieť u seba, a preto sa ich snažia sfalšovať. Nimi vytvorený kríž je vždy zdeformovaný a nikdy nežiari. Bielu Holubicu dokonca nedokážu napodobniť nikdy.

Amen!“

„Amen, hovorím vám, ja som ten, ktorý Je, Prvý a Posledný. Otvorte svoje oči dokorán a budete ma smieť vidieť i počuť. Potom už nebudete mať pochýb o dianí, nebudete mať pochýb o Slove a nastane i na Zemi taká výstavba, akú som chcel tu mať už pred sto rokmi. Potom už nebudete mať viac pochýb o tých, ktorí mi slúžia ako najvernejší z verných.

Amen!“

Z knihy Pre ľudí