Zlatý rez veku človeka

Vo stvorení sa všetky udalosti riadia podľa určitých číselných radov. Mnohé z týchto radov už boli ľuďmi odhalené, mnohé na svoje odhalenie iba čakajú. Medzi tie najznámejšie patrí napríklad výpočet čísla π, výpočet základu prirodzených logaritmov, čiže Eulerovho čísla, a výpočet čísla zlatého rezu, ktorý je známy aj pod pojmom „Fibonacciho postupnosť“.

Pokiaľ si pozriete dátumy konania slávností, zistíte, že tie takisto nie sú náhodné. Pri tomto však nesmiete zabúdať na to, že Zem sa momentálne nekrúti okolo Slnka takou rýchlosťou, akou by sa mala, ale pomalšou. Zaiste viete, že sviatok Svätej Holubice je 50 dní po Veľkej noci a sviatok Čistej Ľalie je 100 dní po sviatku Svätej Holubice. Sviatok Žiariacej Hviezdy je o štvrť roka po sviatku Čistej Ľalie. Tento štvrťrok však nepočítajte podľa vášho súčasného kalendára, ale podľa duchovného kalendára, ktorý je vám známy z Biblie a ktorý doteraz používa židovský národ, i keď i on sa musel prispôsobiť pomalšiemu otáčaniu Zeme.

Podobnými radmi sa riadi aj život človeka. Pravdaže, nemôžte to brať absolútne na jeden rok či dokonca hodinu, pretože je tu veľa vedľajších vplyvov, ktoré určité dianie môžu urýchliť alebo spomaliť. V podstate je to to isté ako pri inkarnácii, ktorá nastáva presne v polovičke tehotenstva, teda 140 dní po počatí, a zároveň približne v polovičke tehotenstva, lebo celé tehotenstvo netrvá presne 280 dní, ale narodenie človeka sa častokrát musí posunúť o pár dní skôr či neskôr, aby boli splnené Zákony vyžarovania hviezd.

V živote človeka platí niekoľko číselných radov. Prvý z nich je rad „sedmičkový“. V 7. rokoch je dieťa pripravené vzdelávať sa, v 14. rokoch prechádza do druhého štádia dospievania, v 21. rokoch sa stáva dospelým, v 28. rokoch je človek zrelý aj duchovne pre vychovávanie detí atď.

Zároveň platí pre človeka rad „päťkový“. V 5. rokoch končí vek malého dieťaťa, v 10. rokoch začína prvé štádium dospievania, v 15. rokoch je duchovne pripravený na prvé „lásky“, v 20. rokoch je schopný živiť sám seba, 25 rokov je ideálny vek ženy pre počatie prvého dieťaťa atď.

K tomuto všetkému pristupuje tretí rad, ktorý je vám známy aj ako Fibonacciho postupnosť, teda zlatý rez.

Na zlatý rez sa pozrime trochu podrobnejšie, lebo je to najdôležitejší rad. Rad začína číslom 0, teda počatím. Pokračuje číslom 1, teda narodením. Znovu sa opakuje jednotka, teda prvý rok života, počas ktorého sa dieťa naučí ovládať svoje telo tak, že dokáže chodiť. V dvoch rokoch dieťa začína byť samostatné v ovládaní vylučovania. V troch rokoch sa učí rozoznávať farby a poznávať svet „večnými“ otázkami: „Prečo?“ V 5. rokoch by sa už malo dokázať kompletne samostatne obliecť, v 8. rokoch prechádza do posledného štádia detstva, v 13. rokoch nastáva u neho najbúrlivejší telesný rast a v 21. rokoch je dospelý.

V 34. rokoch má už väčšie deti a nastáva obdobie plnej zrelosti jeho síl. V tomto období už človek má mať také zručnosti a prax, že mu nerobí problém hrubohmotne sa uživiť a dokáže byť za svoju prácu plne zodpovedný. Podľa svojho zamerania je v tomto veku zrelý viesť a vyučovať iných ľudí, ktorí potrebnú zrelosť ešte nedosiahli. Je to obdobie, v ktorom môže človek zrazu zistiť, že práce, ktoré mu predtým zaberali dlhé hodiny, zvládne omnoho rýchlejšie, a preto mu zostáva omnoho viac času na duchovnú činnosť.

Toto obdobie trvá až do 55. rokov, kedy človek prechádza z obdobia zrelosti do obdobia jesene svojho života. V tomto čase jeho fyzické sily začínajú pomaličky ubúdať a nastáva čas, kedy sa má venovať čisto duchovnej práci.

Tí ľudia, ktorí sa venovali čisto duchovnej práci aj predtým, lebo to bolo ich povolanie, nie sú nijako ukrátení, lebo aj oni v mladšom veku mali okrem duchovných aj hrubohmotné povinnosti, napríklad pri výchove svojich detí a starostlivosti o ne či pri budovaní svojho obydlia. V tomto veku sú už od podobných drobností oslobodení, pretože ich deti sú už dospelé, a tak skúsenosti, ktoré nabrali počas svojho života, môžu práve teraz odovzdávať svojim nástupcom.

Ako posledné číslo zlatého rezu, ktoré sa týka ľudského života, je číslo 89, ktoré znamená zimu. Je to vek, v ktorom sa človek už musí pripravovať na odchod na druhý breh, pretože jeho život sa pomaly, ale isto končí.

Nenamietajte teraz, že málokto z ľudí sa dožije tohto veku. Príčiny snáď nie je potrebné bližšie vysvetľovať, iba pripomeňme, že v časoch Atlantídy sa postupovalo aj k vyšším číslam, ale pád ľudstva spôsobil posun.

Všimnite si teraz pár zaujímavých spojitostí všetkých troch radov. Prvá spojitosť sú roky 13, 14, 15, teda začiatok druhej etapy dospievania, ktorá dáva duchovi „krídla“ a umožňuje mu zbaviť sa mnohých vlákien, ktoré ho pútajú, pokiaľ tieto krídla použije. Toto obdobie končí znovu v spojitostiach rokov 20, 21, kedy je človek dospelý. Ďalšie spojitosti sú roky 34, 35, teda vrchol dospelosti, vrchol hrubohmotných síl, a roky 55, 56, ktoré znamenajú koniec tohto vrcholu. Posledná spojitosť sú potom roky 89, 90, 91, ktoré znamenajú starobu.

Na týchto prelínaniach vidíte možnosti posunov, ktoré sú z duchovného hľadiska predvídané a ktoré sú prispôsobené rôznorodosti duchov. Zároveň z nich môžete vidieť, že duchov nie je možné rozškatuľkovať do jednotlivých kategórií, pretože každý je iný, a teda to, čo začne u jedného skôr, u druhého začne neskôr.

Tieto tri rady nie sú jediné, ktorými sa riadi zlatý rez ľudského života. Vo všetkých radoch však nájdete prelínajúce sa body, ktoré predznačujú rôzne životné etapy a ktoré dokresľujú rôznorodosť hrubohmotných zmien tela.

Nespomínali sme napríklad takzvaný prechod u mužov a žien, ktorý spadá približne do obdobia 45 až 50 rokov, lebo ten sa neriadi Fibonacciho postupnosťou, ktorá začína číslami 0 a 1, ale kombináciou „päťkového“ a „sedmičkového“ radu v zmysle Fibonacciho spôsobu výpočtu radu, teda radmi, ktorých počiatočné čísla sú 1, 5 a 5, 7. Ak si vypočítate tieto rady, znovu tam nájdete mnohé známe čísla, ktoré zodpovedajú určitým vekom.

K tomuto všetkému sa musia pripočítať ďalšie a ďalšie rady vrátane radu pre kvadratúru kruhu či trisekciu uhlu, teda rady pre výpočet čísiel π a Eulerovho čísla, lebo π je filozoficky kvadratúra kruhu a Eulerovo číslo je filozoficky trisekcia uhlu.

Ešte treba dodať, že všetky rady vo veku človeka budú dôležité, aj keď sa podstatne zvýši priemerný vek človeka, k čomu v budúcnosti dôjde. Iba sa postupne posunie ich význam.

Z knihy Pre ľudí