Prepestovanie rozumu

Prepestovanie rozumu viedlo i k mnohým telesným poruchám. Vzniká otázka. Akým spôsobom sa to stalo?

Tu si musíte uvedomiť vývoj hrubohmotného tela. Malé telíčko, ktoré sa vyvíja v tele matky, je silne ovplyvňované jej vyžarovaním krvi. Okrem toho má na vývoj tohto tela, i keď v dosť obmedzenej miere, vplyv i vyžarovanie krvi ľudí, s ktorými sa budúca matka často stretáva, napríklad otec, členovia domácnosti atď.

Matkino vyžarovanie krvi silne ovplyvňuje proces delenia buniek v tom zmysle, že potlačí alebo posilní niektoré genetické informácie. Je to prvý krok k tomu, aby sa takto posilnené alebo potlačené genetické informácie zmenili natrvalo. K tomu je nutné, aby podobné vyžarovanie krvi malo i dieťa, ktoré sa teraz narodí. Vzhľadom k tomu, že pri inkarnáciách má jeden z rozhodujúcich vplyvov Zákon príťažlivosti rovnorodého, je táto podmienka veľmi často splnená.

Potom sa v procese dospievania potlačené alebo posilnené genetické informácie prenesú do vznikajúcich pohlavných buniek. Tým je spravený ďalší krok k trvalej genetickej zmene. V priebehu pár generácií sa to prejaví tak, že táto zmena je trvalá.

Vráťme sa však k otázke prepestovania rozumu. Rozum, keď čiastočne zatlačil ducha do úzadia, spôsobil, že došlo k zmene vyžarovania krvi. Táto zmena sa prejavila tak, že v novovznikajúcom tele dieťaťa boli posilnené novovznikajúce bunky predného mozgu. Keďže i toto dieťa padlo do hriechu, táto maličká zmena sa preniesla do jeho genetických informácií. Následne dieťa tohto dieťaťa malo už o mnoho buniek predného mozgu viac.

Keďže zmena vo vývoji kostí neprebieha tak rýchlo, muselo takto vyvíjajúcemu prednému mozgu niečo ustúpiť. Zákonite to musel byť zadný mozog. Približne o koľko sa zväčšil predný mozog, o toľko sa musel zadný mozog zmenšiť. Tento proces pokračoval ďalej a v priebehu zopár generácií dosiahol svoj vrchol, ktorého výsledok je vám dnes dobre známy.

K ďalšiemu zatláčaniu zadného mozgu nemohlo dôjsť, pretože potom by sa duch nemohol prejaviť a takéto telo by nemohlo prežiť. V dávnych dobách k takémuto dianiu niekoľkokrát došlo, čo malo za následok viac úmrtí maličkých detí.

Po zmene pomerov mozgov došlo vplyvom trvale nesprávnej činnosti týchto mozgov k postupnej zmene i mnohých ďalších orgánov. Rozum zatláčal človeka k zemi a jeho telo sa postupne zmenšovalo a zmenšovali sa i všetky vnútorné orgány. Tento proces trval desiatky generácií.

Z knihy Pre ľudí