Trojzákon do stvorenia

Bolo vám už hovorené o všetkých stupňoch stvorenia. Napriek tomu ešte stále neviete, ako stvorenie vzniká, teda z čoho vznikajú stavebné prvky stvorenia, ktoré sú v hmotnosti známe ako elektróny, neutróny atď., a z čoho vznikajú tvorovia.
Preto, aby ste to mohli vôbec pochopiť, i keď iba čiastočne, musíme ísť až tam, kde je Počiatok.
Boh-Otec vyžaruje len jedno jediné. Silu, ktorá sa zachvieva v Čistote. Silu môžu zniesť iba tí, ktorí sú sami Jej časťou a ktorých poznáte ako Synov Božích. Iné vám o tom hovorené nemôže byť, lebo akákoľvek ďalšia predstava by bola nesprávna.
Synovia Boží prijímajú z vyžarovania Boha-Otca Čistotu, ktorá je v jednote so Silou a u Boha-Otca je neoddeliteľná od tejto Sily. Oni jediní sú to schopní zniesť. Preto žiadny stvorený, ani ten najvyššie vyvinutý nemôže hovoriť, že by priamo pochádzal z vyžarovania Boha-Otca, lebo to tak nie je.
Synovia Boží prijímajú toto vyžarovanie a každý podľa svojho pôsobenia ho mení. Môžeme povedať, že Syn Boží Ježiš prijímajúc Čistotu vyžaruje Lásku, Syn Boží Imanuel prijímajúc Čistotu vyžaruje Spravodlivosť, Syn Boží Irmingard prijímajúc Čistotu vyžaruje Čistotu.
Ďalší Synovia Boží prijímajúc Čistotu vyžarujú Trojzákon. Preto vám doteraz o nich nebolo hovorené, lebo ich pôsobenie siaha iba po vrchnú časť stvorenia, po Hranicu, tam ich vyžarovanie končí.
Jedine tí, ktorí majú svoj domov na Hranici, preto môžu hovoriť, že poznajú Trojzákon v jednote, a preto jedine tí môžu toto vyžarovanie zniesť.
Vráťme sa však k tomu, čo vám je už čiastočne známe. Láska, Spravodlivosť a Čistota vyžarovaná Synmi Božími prechádza ako Trojzákon cez Parzivala. Okrem toho cez Parzivala prechádza priame vyžarovanie Sily a Čistoty, ktoré Parzival križuje, čím vzniká svetlo a energia do stvorenia.
O Svetle, ktoré vyžaruje priamo Boh-Otec, nie je možné hovoriť, lebo je pre vás nepochopiteľné, lebo je to On sám.
Jediní, ktorí sú schopní zniesť Trojzákon vyžarovaný Parzivalom spolu s priamym vyžarovaním Sily a Čistoty, sú vám známe okrídlené zvieratá na stupňoch Božieho trónu. Ony jediné aj pochádzajú priamo z týchto vyžarovaní. Trojzákon v sebe križujú a opäť rozdeľujú do stvorenia. Tým vzniká vám známa forma Zákona, rovnoramenný kríž bez kruhu.
Za týmito zvieratami nemôže Svetlo vyžarované z Parzivala samostatne prúdiť, pretože by to nikto nezniesol, a preto sa musí obaliť energiou, čím vzniká prvá forma svetla vo stvorení, svetlo Hranice, ktoré nadobúda formu kríža v kruhu. Ďalším spájaním tohto svetla s energiou vznikajú, takisto ako v hrubohmotnosti, ďalšie častice, ktoré vytvárajú krajiny a obydlia Hranice.
Svetlo s energiou prúdi ďalej, až príde na hranicu, kde už nemôže v takejto forme pôsobiť. Tu dôjde k ďalšiemu obaleniu tohto svetla energiou, čím vznikne božsky-bytostné svetlo a následne tým istým postupom praduchovné, duchovné, bytostné svetlo a nakoniec svetlo hmotné.
Svetlo ako jediné je samo osebe pohyblivé aj v hmotnej časti stvorenia. Všetky ostatné častice, ktoré z neho vznikajú, už sami osebe pohyblivé nie sú.
Vráťme sa teraz späť k štyrom zvieratám na stupňoch Božieho trónu. Každé z nich prijíma Trojzákon a Trojzákon aj vyžaruje, avšak každé z nich v inej forme.
Baran vyžaruje na lúči Spravodlivosti, Orol na lúči Čistoty, Lev na lúči Lásky a Býk na lúči Sily. Z ich vyžarovania sa formujú tí, ktorí sa nazývajú „tvorovia“. Nepredstavujte si však toto vyžarovanie ako priame, pretože v skutočnosti vyžarujú tieto zvieratá križovania žiarení.
Pozrime sa teraz na to, z čoho vznikajú vám známi tvorovia. Z lúča Lásky obaleného Spravodlivosťou vznikajú duchovia, z lúča Čistoty obaleného Spravodlivosťou vznikajú anjeli a z lúča Spravodlivosti obaleného Láskou bytostní. Pretože sami od seba by nikdy nemohli byť vedomí, každý z nich je zároveň spojený s lúčom Sily, čo umožňuje, aby mohli nadobudnúť vedomie.
Tvor na Hranici pôsobí v Trojzákone, preto v ňom musí byť duchovné, bytostné i anjelské. Je to najvyššie pôsobenie. Zo Zákona sa však rozoznáva jedine tvor bez ohľadu na to, či pôsobí ako duch, bytostný alebo anjel.
Najviac je tých, ktorí ihneď môžu pôsobiť v Trojzákone, teda ako jednota bytostného, duchovného a anjelského. No veľa je aj tých, ktorí to nedokážu. Títo sa na prechode medzi Hranicou a božsky-bytostnou ríšou musia rozštiepiť na takzvané samostatné druhy – duchov, anjelov a bytostných.
Bytostné je najsilnejšie, preto v ďalšom vývoji postupuje samostatne, a preto sa aj nachádza ako jediné vo všetkých častiach stvorenia. Duchovné s anjelským sa zatiaľ vyvíja spolu ako archanjel, pričom dochádza k štiepeniu na mužských a ženských archanjelov.
Tí, ktorí nemôžu prísť k vedomiu v božsky-bytostnej ríši, sa na hranici do praduchovnej ríše opäť štiepia, a to znovu na aktívnu a pasívnu praduchovnú časť a praanjelské. Praduchovia boli voľakedajším národom známi, nesprávne ich nazývali anjelmi. Praduchovia totiž majú rovnako ako anjeli krídla.
Tí, ktorí nemôžu prísť k vedomiu ani v praduchovne, sa musia štiepiť ďalej. Pretože praduchovia sú už rozštiepení na aktívne a pasívne podľa spôsobu svojho dávania, teraz sa štiepia podľa spôsobu brania na dvoch duchov a anjela, ktorý spájal týchto dvoch duchov, dvoch mužských alebo dvoch ženských, do jedného praduchovného muža alebo ženy. Anjel i títo duchovia sa vyvíjajú v duchovne.
Najslabší z týchto duchov sa nazývajú „duchovné iskričky“, medzi ktoré patria mnohí z vás. Tieto, na rozdiel od ostatných duchov, nie sú schopné vývoja v duchovne, a preto zostupujú za účelom tohto vývoja do hmotnosti pozdejšieho stvorenia.
Vráťme sa teraz ešte späť do najvyšších Výšin. Vyžarovanie Sily od Boha-Otca pokračuje cez Jeho Synov ďalej do stvorenia. To je tá časť, ktorá nesie meno „Buď Svetlo!“, to sú tí, ktorí sú Jednota. Ich sídlom je Hrad Grálu, ktorý končí na hranici do praduchovna. Skrze nich stvorenie vzniká a vďaka nim trvá. Maličké pôsobenie ich Sily musí prenikať až do posledných častí stvorenia a ono je to tajuplné spojenie priestoru a času vo stvorení.

Z knihy Pre ľudí