Hrubohmotnosť

Hoci bolo doteraz o jednotlivých častiach stvorenia povedané už dosť veľa, ešte stále nevznikol v ľuďoch ten správny obraz a stále si zamieňajú jednotlivé časti, najmä jemnohmotnosť s jemnou hrubohmotnosťou. Preto je potrebné teraz rozvinúť hrubohmotnú časť stvorenia do jej plnej šírky, aby sa tak vytvoril jej celkový obraz.
Ako je vám známe, hrubohmotnosť môžeme rozdeliť na tri základné stupne – jemnú, strednú a hrubú hrubohmotnosť. Ako viete, v jemnej hrubohmotnosti sa vytvárajú formy myšlienok, v strednej slov a v hrubej činov*. Zároveň však viete, že ľudské slovo vytvára formy v jemnej hrubohmotnosti**. Ako to teda vlastne je, kde sa vytvárajú tie formy slov?
V skutočnosti sa môžu vytvárať ako v strednej, tak i v jemnej hrubohmotnosti. Rovnako je to aj s myšlienkami. V týchto úrovniach dokonca ani nie je možné odlíšiť slovo od myšlienky, pretože sú jedno. Myšlienka je slovo a slovo je myšlienka.
Pre predstavu si vybavte v hlave nejakú myšlienku. Čo počujete? Slová! Keď ich následne vyslovíte, vyslovili ste slová alebo ste vyslovili myšlienku? Nie je v tom žiadny rozdiel.
Teraz sa pýtate, ako je to s obraznými myšlienkami. Tu musíme rozlišovať obrazy hmotné a obrazy z nehmotných úrovní. Tie nehmotné nie je správne vôbec nazývať myšlienkami, pretože myšlienky vo vám známom význame môžu byť iba hmotné.
Keď vidíte v hlave hmotný obraz, nie je to nič iné, než videnie formy určitého slova či myšlienky. Tieto teda môžete nielen počuť, ako je to obvyklejšie, ale aj vidieť.
Keďže sú slová a myšlienky jedným, často nemá zmysel o nich hovoriť oddelene. Keď sa preto hovorí o jedných či o druhých, myslia sa tým neraz oboje. – –
Myšlienka. Všetko závisí od toho, odkiaľ pochádza, či z ducha alebo z rozumu. Okrem toho ju môže vyvolať podvedomie, čo je vlastne pamäť ducha, alebo ju môže vyvolať aj reflexné konanie tela.
Ak myšlienku vyvolá cit alebo podvedomie, vytvára formu v jemnej hrubohmotnosti, a ak ju vyvolá rozum alebo reflexy, vytvára formu v strednej hrubohmotnosti.
Pamäť slovných znení myšlienok je uložená v strednej hrubohmotnosti. V jemnej hrubohmotnosti sa nachádzajú formy týchto myšlienok zodpovedajúce ich citovému zafarbeniu, ale iba v tom prípade, ak nejaké majú.
Pri citových myšlienkach a pri podvedomí je prítomný cit, preto sú tieto vždy sformované v jemnej hrubohmotnosti. V strednej hrubohmotnosti sa formujú vtedy, ak si ich aspoň v hlave sformujete do slov.
Pri rozumových myšlienkach alebo pri reflexoch nie je prítomný cit, preto sú hutnejšie. Formy vytvárajú iba v strednej hrubohmotnosti.
Toto rozdelenie pôsobnosti myšlienok vzniká vlastne z toho, v ktorej časti mozgu vznikajú. Pri cite a podvedomí je to zadný mozog, pri rozume a reflexoch mozog predný. – –
Ak chceme ísť do väčších detailov, budeme musieť niektoré veci rozšíriť. Doteraz sme hrubohmotnosť delili na tri časti – hrubú, strednú a jemnú. Toto je však veľmi hrubé rozdelenie a už nám nestačí.
Pri doterajšom delení nedokážeme presne určiť napríklad miesto, kde pôsobia bytostní na hrubú hrubohmotnosť. Nemôžu mať telá iba bytostné, lebo rozdiel druhov je príliš veľký. Dokonca ani stredne-hrubohmotné telá im nepostačujú, lebo stredná hrubohmotnosť je iného druhu ako hrubá hrubohmotnosť. Preto je vylúčené, aby sa telom zo strednej hrubohmotnosti hýbalo predmetmi z hrubej hrubohmotnosti rovnako, ako je vylúčené, aby sa telo z hrubej hrubohmotnosti mohlo dostať do strednej hrubohmotnosti. Zákonite teda bytostní musia mať telá hrubo-hrubohmotné!
Aké sú to teda telá, keď ich bežným hrubo-hrubohmotným zrakom nikto nevidí?
Podobné dianie je pri takzvanej aure. Takisto ju bežným hrubo-hrubohmotným zrakom nie je vidieť, ale už jestvujú špeciálne fotografické prístroje na jej zachytenie, a to dokonca farebné. Z toho jasne vyplýva, že i táto aura musí byť hrubo-hrubohmotná.
Otázok z oblasti jednotlivých úrovní hrubohmotnosti je viacero, napríklad: „Kde vznikajú a kde pôsobia rôzni démoni a fantómy?“ alebo „Sú útvary zlých slov vedľa útvarov dobrých slov alebo pod nimi?“ a mnohé ďalšie.
Pre zodpovedanie týchto otázok prejdeme k jemnejšiemu deleniu hmotnosti.
Každý stupeň hrubohmotnosti môžeme rozdeliť na tri podstupne alebo časti – jemnú časť, strednú časť a hrubú časť. Teraz si rozoberme jednotlivé stupne hrubohmotnosti so všetkými ich časťami podrobnejšie. Hoci je to neprirodzené, nebudeme postupovať zhora nadol, ale naopak, lebo tak to bude pre vás pochopiteľnejšie:
Hrubá časť hrubej hrubohmotnosti je tá časť, ktorá ako jediná je vám známa. Vidíte ju bežným zrakom alebo poznávate špeciálnymi prístrojmi. Skladá sa z vám známych častíc, ktoré nazývate ako „elektróny“, „neutróny“, „pozitróny“, „neutrína“ atď.
Okrem kozmických telies tu vznikajú aj telá zvierat a ľudí. Telá ľudí vznikajú výhradne na planéte Zem, pretože na tejto planéte, a iba na nej, sa zbiehajú všetky druhy síl z ostatných častí stvorenia, ktoré ako veniec žiarenia vytvárajú pohlavnú silu.
O tejto časti hrubohmotnosti však nemusíme viac hovoriť, lebo vám je dôverne známa z vášho života. –
Stredná časť hrubej hrubohmotnosti je časť, ktorá pozostáva zo žiarenia. Niektoré zo žiarení dokázali vedci objaviť a zachytiť, napríklad röntgenové žiarenie, čiastočne aj žiarenie aury človeka a ďalšie. Tu sú preto viditeľné aj choroby, ktoré môžeme rozpoznať v aure.
Mnohé zo žiarení vedci zatiaľ neobjavili, ale ľuďom, ktorí majú plne otvorený hrubo-hrubohmotný zrak, sú známe, napríklad žiarenie čakier či žiarenie šnúry medzi hrubo-hrubohmotným a stredne-hrubohmotným telom človeka alebo zvieraťa.
Túto šnúru majú iba živé telá, teda nie rastliny. Jej prítomnosť hovorí o tom, že s hrubohmotným telom môže byť ešte spojený duch, i keď už nastala pozemská smrť. V mnohých prípadoch sa duch môže dokonca do tela vrátiť, čo je napríklad známe ako vzkriesenie Lazara alebo zo súčasnosti známe ako prežitie klinickej smrti.
V mnohých prípadoch tento návrat už možný síce nie je, no napriek tomu môže byť duch k telu pripútaný v dôsledku jeho nesprávneho chcenia, najmä viazanosti na hmotné. A preto sa s telom po smrti okrem pohrebu nesmie nič robiť, lebo to duch môže všetko cítiť!
V prípade, keď odchádza duch usilujúci do Výšin, tento už s hrubohmotným telom spojený nebýva, no napriek tomu táto šnúra jestvuje až do začiatku rozkladu hrubohmotného tela. I v tomto prípade nikto nemôže zodpovedne prehlásiť, či sa duch ešte nemôže vrátiť, lebo i to je zo Zákona možné, i keď sa to síce často nestáva, ale stalo sa konkrétne v prípade Lazara. Preto sa ani s takýmto telom nesmie nič robiť, ale má sa pochovať.
Dokonca i pohreb vykonávaný spálením je nesprávny. Duch, hoci jeho návrat nepripadá do úvahy, si mnohokrát podľa Zákona má prežiť dlhý rozklad svojho tela, aby takto poznal, v čom chybil. V prípade spálenia si to neprežije, preto je o toto prežitie ochudobnený a musí sa kvôli tomu neraz opätovne narodiť na Zemi.
Ešte sa je treba zmieniť o bytostných, pretože niektorí majú telá dokonca aj z tejto časti hmotnosti. Napríklad salamandri majú telá zo žiarenia, pretože to vyplýva z podstaty ich pôsobenia. Týchto bytostných preto môžeme vidieť najčastejšie. –
Jemná časť hrubej hrubohmotnosti je časť pozostávajúca z energie. Táto energia je svojou podstatou duchovná energia obalená tým najjemnejším záhalom hrubej hrubohmotnosti. Jej ďalším zahaľovaním vzniká žiarenie a následne ďalším záhalom vznikajú najjemnejšie častice v hrubej časti hrubej hrubohmotnosti.
V jemnej časti hrubej hrubohmotnosti pôsobia bytostní, ktorých hrubo-hrubohmotné telá sú tvorené energiou. Majú telá rôznej veľkosti podľa ich pôsobenia, od atomárnych až po obrovské.
Najmenší bytostní pracujúci na úrovni atómov svojimi telami dokážu rozhýbať maličké časti hmoty, čo sa potom prejavuje napríklad ako elektrina. S omnoho väčšími telami pôsobia bytostí kvetov, hornín a ďalší, pretože potrebujú omnoho väčšiu silu na formovanie hrubej hrubohmotnosti. A najväčší, takzvaní veľkí bytostní, pracujú s veľkými masami, ako sú napríklad vzdušné prúdy či morské vlny. Najsilnejší z týchto veľkých pracujú s tekutými formami tuhej hmoty, čo sa hrubo-hrubohmotne prejavuje ako tektonická a sopečná činnosť.
Niektorých bytostných, ktorí majú telá z tejto časti hmotnosti, môžeme dokonca ľahko vidieť, a to bez nejakých zvláštnych schopností. Napríklad v jemnej vodnej pare môžeme niekedy zazrieť bytostných vody.
V tejto časti hmotnosti ďalej dochádza k takzvanej materializácii temných myšlienkových foriem. Za podmienky temného vyžarovania krvi, ktoré sa prejavuje práve v jemnej časti hrubej hrubohmotnosti ako temná energia, môžu byť myšlienkové formy v podobe rôznych fantómov touto energiou pritiahnuté a obalené. Keďže sú spojené akoby vyživovacou šnúrou so svojím pôvodcom, môžu sa následne hrubo-hrubohmotne prejaviť, čo je napríklad pohybovanie stolčekmi, kývanie kyvadielkom, búchanie dverí či iné strašidelné prejavy, rôzne „cirkusové kúsky“, ako je napríklad rozsvecovanie žiarovky v ústach, pridržanie žehličky na tele či ohýbanie lyžičiek. Takto sa môžu prejavovať i samotní temní duchovia, ktorí podobne ako fantómy môžu mať dočasné telá z temnej energie.
Osobitnou formou fantómov sú fantómy útočného charakteru. Tieto nadobúdajú formu rôznych zbraní, ako dýky, šípy, kopije, škrtiace ruky atď., ktoré priamo zasahujú hrubo-hrubohmotné telo obete. Keďže tieto zbrane sú hutnejšie ako telá bytostných, títo nemôžu zabrániť ich pôsobeniu.
Množstvo týchto zbraní, konkrétne dýky, zasiahlo srdce Pána, a preto mal veľké hrubohmotné ťažkosti, ktoré následne viedli až k jeho smrti. Množstvo takýchto zbraní, konkrétne sekery a kopije, zasiahli oslabený pohybový systém pani Márie, v dôsledku čoho si zlomila ruku. Množstvo takýchto zbraní zasahuje i dnes všetkých tých, ktorí usilujú ku Svetlu, v dôsledku čoho trpia najrôznejšími chorobami.
Úplne špecifickou formou sú fantómy, ktoré vytvárajú ľudia v snahe byť svätými. Tieto fantómy nadobúdajú formu čiastočne rovnoramenného kríža, ktorý je vždy tmavý, špinavý či inak temný a ktorý má vždy nejakým spôsobom pokrivené ramená.
Jediné, čo fantómy ani iné myšlienkové formy nikdy, ani len približne, nedokážu napodobniť, je holubica. Preto okrem duchovných krížov či iných znamení, napríklad šesťcípych hviezd na čelách, majú všetci služobníci Svetla znak holubice na svojich prsiach. Samotní Vyslanci nesú v sebe živý Kríž, ktorý je taký veľký ako oni sami a Svätá Holubica sa vznáša nad nimi. Znaky na čelách zodpovedajú číslam Alfa a Omega.
Tieto znaky ako u Vyslancov, tak i u ľudí bolo a je možné vidieť výhradne duchovným zrakom. Nikdy nemajú svoj obraz v hmotných úrovniach. Všetky znaky tam viditeľné môžu pochádzať len od niekoho, kto je sám obyvateľom týchto hmotných častí, čo je rovnaké, ako keď si vytvárate znaky teraz na vašej Zemi. Podľa toho môžte vždy s istotou spoznať, kto a odkiaľ vám čo prináša.
Taká ako temné skutky, tak temná je hrubá časť strednej hrubohmotnosti. Je dokonca ešte temnejšia, pretože tu sa nachádzajú všetky útvary temných rozumových myšlienok a temných slov. Prebýva tu väčšina z takzvaných k Zemi pripútaných duchov a nachádza sa tu aj temný hrad myšlienkových foriem.*** Duchovia, ktorí pestovali tieto myšlienky, sú tu pevne spútaní a ešte nikomu z nich sa ani po tisícročiach nepodarilo odpútať. Priamo odtiaľto musia ísť do rozkladu vo výlevke. –
V strednej časti strednej hrubohmotnosti sa nachádzajú útvary myšlienok, ktoré v sebe nesú znamenie túžby po Výšinách. Ale len toto znamenie! Je tu preto i falošné nebo neustáleho modlenia sa a drmolenia slov. Sem musia prísť tí duchovia, ktorí sú inak čistí, ale nepochopili, čo je modlitba. Ich pobyt je zvyčajne veľmi krátky. Musia pochopiť, aké nezmyslené boli ich myšlienky a slová. –
Jemná časť strednej hrubohmotnosti je tvorená čistými a vznešenými myšlienkami túžby po Výšinách, ktorým sa nedostalo citového zafarbenia. Mnoho duchov má tu svoj dočasný domov. Sú tu aj duchovia, ktorí by sa už smeli navrátiť i do duchovnej ríše, ale dobrovoľne na seba zobrali nejakú úlohu, a preto sú tu, aby pôsobili odtiaľto smerom na nižšie položené časti hmotnosti. Celkovo však mnohí z duchov, ktorí tieto úrovne vytvorili, tadiaľto len prechádzajú bez zastávky, aby pokračovali vo svojom vývoji vo vyšších úrovniach stvorenia. –
V hrubej časti jemnej hrubohmotnosti vznikajú útvary tých najťažších citových myšlienok. V stvoreniach, kde nedošlo k pádu, nie sú tieto útvary temné. Týkajú sa všetkého pozemského. U vás, kde došlo k pádu do hriechu, je táto oblasť tým najtemnejším okolím Zeme. Je ešte omnoho temnejšia a strašnejšia než hrubá časť strednej hrubohmotnosti, pretože citovo podfarbené myšlienky a slová sú omnoho silnejšie ako tie rozumové. Pozemské slová stačí len citovo podfarbiť, čím môžu úplne zmeniť svoje pôsobenie.
Tieto končiny jemnej hrubohmotnosti u vás momentálne neobýva nikto zo stvorených duchov. Tí, ktorí ich vytvorili, sa sem nikdy nedostanú, lebo uviazli vo svojich rozumových myšlienkach a slovách tak silno, že sa nedokážu oslobodiť zo strednej hrubohmotnosti a vystúpiť sem. Tamojší temný hrad myšlienkových foriem dokonca ako rakovinový útvar prerástol až do tejto oblasti a tam pripútaní duchovia tak čerpajú odtiaľto citovú posilu. –
V strednej časti jemnej hrubohmotnosti vznikajú útvary pomerne ťažkých, no nie temných citových myšlienok, ako sú napríklad fantastické myšlienky, myšlienkové útvary neveriacich ľudí, myšlienkové útvary falošných názorov na posmrtný život, ktoré tvoria celé oblasti takzvaného falošného neba zábavy či záhaľky, a je tu aj falošné nebo neustálych omší. Duchovia, ktorí takéto myšlienky pestovali, sa tu pri svojej ceste zdržia zvyčajne najdlhšie, z hľadiska pozemského času prejdú až stáročia, kým pochopia, čo mysleli nesprávne. –
V jemnej časti jemnej hrubohmotnosti sa nachádzajú výhradne svetlé a vznešené citové myšlienky, ktorých základom je túžba po Výšinách. Tieto myšlienky tu nadobudli formy ako vznešené a krásne zámky plné voňavých záhrad, uprostred ktorých je Boží chrám. Pôsobia tu tiež mnohé dobrodejné bytosti vzniknuté z krásneho ľudského myslenia.
V tejto časti sa duchovia zdržujú veľmi krátko. Pomáhajú tu tým, ktorí ako nie úplne vedomí sa musia ešte inkarnovať na Zem.
____________________
* Abd-ru-shin: „Prvý krok“
** Abd-ru-shin: „Ľudské slovo“
*** Prednáška: „Svet myšlienok“

Z knihy Pre ľudí