Slovo

Slovo je to, čo Je. Poodhaľme rúšku tajomstva Slova viac.
K vám, duchom, bolo volané: „Človek je tým, čo hovorí jeho meno!“ Niežeby ste sa v mene zachvievali, niežeby vaše meno bolo to, čo Je, ale presne vyjadruje, kto ste.
Iba vedomí tvorovia majú meno, a to je časť žiarenia Slova, ktorú môžte pochopiť. Slovo samotné nedokážete pochopiť nikdy.
Meno sa skladá z jednotlivých slovných druhov – podstatných mien, prídavných mien a zámen. Duch je podstatné meno. Určuje, kto to je. Bytostné je zámeno. Určuje, čie to je. Bytostné a duchovné sú spájané anjelským. Anjelské je prídavné meno. Určuje, aké to je.
V praduchovnom, kde je spojené duchovné s anjelským, je ich meno tvorené podstatným a prídavným menom, a teda praduchovní vedia, ktoaké to je.
V prabytostnom, kde je spojené bytostné s anjelským, je ich meno tvorené zámenom a prídavným menom, a teda prabytostní vedia, čieaké to je.
Iba na Hranici je spojenie všetkých troch častí mena, a teda iba tí vedia, kto, čieaké to je. To je Slovo, ktoré je dané stvoreným.
Tí, ktorí sú od počiatku Jednota, majú i štvrtú časť mena, nepomenovateľnú a nepochopiteľnú, prečo to je. To je to nepochopiteľné, ktoré musí zostať na večné veky Božím tajomstvom. To je to, čo je Meno Božie. To je to, čo je Božia Sila. To je to, čo je Alfa a Omega.
Amen!

Z knihy Pre ľudí