Stupne stvorenia

Dvanásť je tónov, dvanásť je svetových obcí – sedem pre duchov, päť pre bytostných. Sedem obcí pre duchov nesie mená: Smyrna, Sardes, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, Ephesus, Thyatira; päť obcí pre bytostných nesie mená: Aphrica, America, Antarctis, Asia, Oceania.

Dvanásť hmotných obcí má trikrát tri stupne – tri stupne v ťažkohmotnosti, ktoré sú určené pre počiatočný vývoj nevedome bytostných; tri stupne v hrubohmotnosti a tri stupne v jemnohmotnosti, ktoré sú určené pre vývoj ako duchov, tak i vedome a nevedome bytostných. Bytostní sa vyvíjajú vo všetkých dvanástich obciach, duchovní v siedmich. Bytostné deti sa vyvíjajú iba v obciach pre bytostných, kde sa rodia v lupienkoch kvetov neprístupných pre duchov.

Zlo, ktoré priniesli do hmotnosti ľudia, zapustilo svoje korene. Ťažko, preťažko sa ľudstvo previnilo na bytostných tým, že svojím nesprávnym konaním, myslením a cítením zapúšťalo ťažšie a ťažšie korene zla do hmotnosti. Korene, ktoré podľa Zákona tiaže nemôžu stúpať nahor, ale iba klesať nadol. A pretože ťažké konanie sa odohralo v hrubohmotnosti, museli ísť odtiaľ tieto korene smerom nadol, do ťažkohmotnosti, do oblastí, kde nemali duchovia čo robiť.

Mnohé, premnohé mestá zla vyvstali v ťažkohmotnosti ako korene konania ľudí v hrubohmotnosti. Hrubé spojovacie vlákna spájali pôvodcov so svojimi výtvormi a ťahali ich nezadržateľne nadol do ťažkohmotnosti. Z Vôle Pána bytostní v ťažkohmotnosti vybudovali očistnú výlevku pre duchov, lebo samotní duchovia sa zo svojho zlého a nečistého chcenia nedokážu sami očistiť.

Nad hmotnosťami sa rozprestierajú tri stupne bytostnej ríše. Hmotnosť bez bytostného je totiž mŕtva a nepohyblivá. Olymp s bytostným obrazom Hradu Grálu ako koruna bytostnej ríše završuje bytostno-hmotnú časť stvorenia.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v duchovnej ríši. Tak ako sa smie vyvíjať duchovný zárodok od nevedomého k vedomému, tak stúpajú i stupne.

Dvanásty stupeň – najspodnejší stupeň, stupeň Alfa, stupeň, odkiaľ sa vyvíjajú duchovné iskričky, ich Patmos. Tu je najspodnejší duchovný obraz Hradu Grálu, kde bol správcom Amfortas.

Jedenásty stupeň – Biely zámok duchovnej Čistoty. Stupeň, kam sa vracajú vedomí duchovia, ktorí v hmotnosti povstali z nevedomých duchovných iskričiek.

Desiaty stupeň – Mária a Tereza. Mária, ktorá za života Syna Božieho Ježiša na Zemi bola Mária z Magdaly, a Tereza, ktorá za života Syna Božieho Ježiša bola Marta z Betánie. Na tomto stupni sa duchovia smú naučiť poznať duchovnú Lásku a Spravodlivosť k Bohu.

Deviaty stupeň – Is-ma-el, ktorý bol Ján, učeník Syna Božieho Ježiša. Na tomto stupni sa duchovia učia snahe ísť nahor, do Výšin.

Ôsmy stupeň – Ostrov labutí, kde sa duchovia učia duchovnej vernosti Slovu.

Siedmy stupeň – Ostrov ruží a Ostrov ľalií. Stupeň prísnej Lásky.

Šiesty stupeň – Vasitha, strážkyňa brány, ktorou môžu prejsť vyvinutí ku stvoreným. Je to prvý stupeň, odkiaľ pochádzajú ihneď vedomí duchovia.

Piaty stupeň – Cella. Stupeň, kde duchovia vedia, čo je prísna materinská Láska.

Štvrtý stupeň – Vasitha. Stupeň, kde duchovia plne spoznávajú duchovnú formu Slova.

Tretí stupeň – Cella. Stupeň, kde duchovia dokážu zmeniť materinskú Lásku na Lásku priateľskú.

Druhý stupeň – Johanna a Josepha. Stupeň, kde duchovia spoznávajú pravé teplo rodinného krbu.

Prvý stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovnej dokonalosti, kde duchovia vedia používať prísnu Lásku a Spravodlivosť v pozitívnom alebo negatívnom pôsobení, najvyšší Patmos duchovnej ríše.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v praduchovnej ríši.

Dvanásty stupeň – najspodnejší stupeň, stupeň Alfa, stupeň, odkiaľ sa vyvíjajú praduchovné deti, ich Patmos, ostrov, kde stojí bájami opradený okrúhly stôl s kráľom Artušom, hora svätých zvestovaní, ostrov vyvolených, ostrov zasľúbení pre ďalší vývoj tých, ktorí sem smú prísť.

Jedenásty stupeň – Biely zámok. Stupeň, kde praduchovia začínajú spoznávať pravú Čistotu.

Desiaty stupeň – Mária a Tereza, nádoby, ktoré sprostredkúvajú Lásku a Spravodlivosť od Boha k ľuďom, nádoby, ktoré boli matkami Vyslancov Svetla na Zemi. Stupeň, kde sa praduchovia učia sprostredkovávaniu Lásky a Spravodlivosti ľuďom.

Deviaty stupeň – Is-ma-el, ktorý na Zemi pôsobil okrem iného pod menom Krišna či Jozef z Arimatie. Stupeň, kde sa praduchovia učia byť poslami Slova.

Ôsmy stupeň – Ostrov labutí, ostrov vernosti Slovu.

Siedmy stupeň – Ostrov ruží a Ostrov ľalií. Stupeň istoty poznania Božej Lásky a Spravodlivosti.

Šiesty stupeň – Vasitha. Stupeň duchovnej zrelosti, brána, ktorou môžu prejsť dospievajúci k dospelým, prvý stupeň odkiaľ pochádzajú ihneď vedomí praduchovia.

Piaty stupeň – Cella. Stupeň poznania prísnej materinskej Lásky.

Štvrtý stupeň – Vasitha. Brána k poznaniu Trojzákona vo stvorení.

Tretí stupeň – Johanna, Cella a Josepha. Stupeň úplného poznania Trojzákona Lásky, Čistoty a Spravodlivosti.

Druhý stupeň – Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkúr na spodnej hranici Hradu Grálu, prví, z ktorých vzniklo pozdejšie stvorenie.

Prvý stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovnej dokonalosti, kde duchovia vedia používať prísnu Lásku a Spravodlivosť ako v pozitívnom, tak i v negatívnom pôsobení, stupeň, kde je do pozdejšieho stvorenia zakotvená Mária a Irmingard.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v božsky-bytostnej ríši. Od dvanásteho stupňa Alfa, na ktorom je zakotvený do stvorenia jeho Kráľ, Parzival, cez ďalšie stupne – Irmingard, Mária, Abd-ru-shin, Ephraim, Priel, Raphael, Ezechiel, Michael, Gabriel, Oriel, až po prvý stupeň Omega – Mária a Irmingard, spoznávajú stvorení, čo je Čistota.

Na stupni Omega, v najvyššej časti božsky-bytostnej časti Hradu Grálu sú tí, ktorí spoznali, čo je Čistota. Z Lásky Božej ako korunu ich neochvejného úsilia smú obdržať iskru bezbytostnosti tí z nich, ktorí vedia, čo je Čistota, teda tí, ktorí majú diamantový plášť neochvejnej vernosti. Týmto aktom sú povznesení na Hranicu, teda do najvyššej časti Hradu Grálu, ktorá sa nachádza v prechodnom pásme medzi božsky-bytostným a božsky-bezbytostným.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov nad božsky-bytostným. Je to dvanásť stupňov pred závesom. Prvé tri stupne sú stupne troch brán – brány Lásky, brány Spravodlivosti a brány Čistoty. Nad nimi je deväť stupňov Hranice: stupeň Kappa – Abd-ru-shin; stupeň Jota – Parzival; stupeň Théta – Elisabeth; stupeň Dzéta – Ezechiel, Raphael, Priel, Ephraim, Oriel, Gabriel, Michael; stupeň Éta – Prakráľovná; stupeň Delta – Býk, Lev, Baran, Orol; stupeň Gama – Mária a Irmingard; stupeň Beta – Abd-ru-shin; stupeň Alfa – Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel, Zeus. Ako vrchol stupňa Alfa sú štyri okrídlené zvieratá – Býk, Lev, Baran, Orol.

Nad Hranicou je pre stvorených nepochopiteľná božsky-bezbytostná ríša, kde sú tri stupne: druhý – Parzival; prvý – Od-shi-mat-no-ke, Ježiš, Lev, Irmingard, Imanuel, Leilak, Merkúr; nultý – Boh-Otec.

Každý vyšší stupeň stvorenia je dvojnásobne väčší než predchádzajúci, nižší stupeň. Človeče, skloň sa v pokore pred veľkosťou svojho Boha!

Z knihy Pre ľudí