Strážcovia Svätého Grálu

Poodhaľme rúšku tajomstva z Hradu Grálu. Svätyňa Svätýň sa otvára a tí, ktorí strážia Svätý Grál, oznamujú to, čo smú vidieť.

Na vrchole žiari Kríž, v ktorom je ukrytá Ľalia i Ruža. Pred Krížom stojí Meč. Z ramien Kríža vyžaruje Sila do štyroch strážcov, ktorí sú vo vnútri Svätyne Svätýň – Lev, Merkúr, Leilak a Od-shi-mat-no-ke. Medzi Krížom a týmito štyrmi strážcami je hranica medzi božsky-bytostnou a praduchovnou časťou stvorenia.

Strážcovia majú okolo seba celé úrovne stvorenia – Merkúr bytostnú, Leilak duchovnú a Od-shi-mat-no-ke anjelskú. Lev je mimo stvorenia a stráži výhradne Svätyňu Svätýň.

V obrovskej vzdialenosti od týchto štyroch strážcov sa nachádzajú najvyšší praduchovní. Sú to praduchovní strážcovia Svätého Grálu. Sedem duchov, sedem anjelov a sedem bytostných strážcov stráži strieborný záves. Jedine oni smú čiastočne vidieť, čo je za týmto závesom.

Veľká je ich úloha, veľmi veľká. To, čo zrú vo Svätyni Svätýň, ako poslovia Svetla odovzdávajú nezmenené ďalej do stvorenia. Jedine oni ako stvorení priamo počujú Pána a jedine oni sa smú nazývať poslami Svetla. Ktokoľvek ďalší už musí hovoriť, že je služobník Pána a toto posolstvo prijal od niekoho iného.

Jedine poslovia Svetla smú prijímať priamo silu Pokory, pretože jedine oni ju vydržia. Ostatní by v tejto Sile zhoreli na prach!

Varujte sa preto, duchovia, postaviť sa za oltár Pána v hodine spojenia! Cez kríž do misky Grálu prúdi sila Pokory!

Z knihy Pre ľudí