Bezbytostné, bytostné, duchovné, anjelské

Štvorec stvorenia má tri smery, ktoré sú tri Zákony. Bytostné je najsilnejšie, lebo pre nich je Zákonom Spravodlivosť. Anjelské je silnejšie, lebo pre nich je Zákonom Čistota. Duchovné je najmenej silné, lebo pre nich je Zákonom Láska.
Preto tri formy do stvorenia. A nad formami je obal, iskra bezbytostnosti, v ktorej sú všetky tri Zákony naraz. Trojzákon ako jednota. Osem duchov, šesť anjelov a jeden bytostný. Len tí vedia, čo je Zákon.
Forma božsky-bytostná je forma spájajúca aktívne s pasívnym a forma spájajúca duchovné s anjelským. Dve aktívne a dve pasívne sú spájané tromi anjelskými, čo je sedmica božsky-bytostná. Táto sedmica je dostatočne silná, aby od počiatku poznala, čo je prísna Láska a mohla sa naučiť, čo je Čistota. Ale až dve sedmice, ktorým je pridaná iskra bezbytostnosti, ktorá ich spojí s jedným bytostným, umožní im cez Spravodlivosť spoznať pojem Čistoty. Samotnú Čistotu nie je schopný spoznať nikto zo stvorených, lebo je nad všetkými pojmami.
Druhý Zákon, Spravodlivosť, ktorý je pre duchov prísnosť, spoznávajú tí, ktorí sú buď aktívna, alebo pasívna dvojica spojená jedným anjelským v praduchovnej časti stvorenia. Pre duchov je Spravodlivosť prísnosťou, preto tí, ktorí od počiatku vedia, čo je Láska, sa ju tu smú naučiť. Prísna Láska je potom to, čo panuje na vrchole tejto časti stvorenia, na najspodnejšom okraji Hradu Grálu.
Láska je Zákon, ktorý jedinec ako duch spoznáva v duchovnej časti stvorenia. Je to čistá Láska do celého pozdejšieho stvorenia.
Zákon Spravodlivosť je ten Zákon, ktorý pozná bytostné od počiatku a ktorý prináša vo svojom pôsobení do hmotnej časti stvorenia. Duchovná Láska Spravodlivosť obaľuje, a tak bytostné i duchovné v hmotnosti spoznávajú, čo je materinská Láska.
Nepokoj vniesol duch do hmotnosti a svojím pádom zakalil prúd duchovnej Lásky, čím sťažil bytostným ich pôsobenie v hmotnosti. Ten, ktorý je Zákon, Zákon Istota, vyslal časť Seba do pozdejšieho stvorenia, a tak prišiel Syn Človeka, teda ten, ktorý je Svätý Grál; ten, ktorý je Miska; ten, ktorý je Kalich Božieho Hnevu.
Kalich Božieho Hnevu je Prísnosť a tá je Spravodlivosť. Vylial sa Kalich do stvorenia a priniesol ľuďom Súd.
Sviští Meč z Výšin, dopadá a odtína hlavu netvora zlého chcenia a konania. Meč, ktorý je Zákon, vyšiel zo Zákona a priniesol Zákon do hmotnej časti stvorenia. Syn Človeka odsekol netvorovi hlavu, a tak nastolil opäť rovnováhu.
Nositeľ Meča prevzal skrvavený Meč od Syna Človeka, aby Ho po očiste v lúči Pravdy a Čistoty vrátil späť Zákonu.
Amen!

Z knihy Pre ľudí